C. P. Cavafy

Cavafy Old EPS copy 2

“So much I gazed on beauty gazing
My vision is full of it full of beauty”


John Mavrogordato, translation.